FDF Sunds - til forsiden
Udskrevet fra fdfsunds.dk d. 22-06-2024 kl. 14:06

Samværsregler i FDF Sunds

Samværsregler.

 

6. november 2023


Samværsreglerne har både til formål at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til FDF, og at give lederne en fælles basis for deres arbejde i kredsen. Det er derfor afgørende, at samværsreglerne introduceres for nye ledere i kredsen og tages op til drøftelse på et ledermøde en gang om året. Et godt tidspunkt at tage dem op er ved sæsonstart, hvor der måske er kommet flere nye ledere til eller rykket rundt på lederfordelingen.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at samværsreglerne ikke kan stå alene i arbejdet med at sikre, at arbejdet med børn og unge i kredsen sker i trygge rammer. Det væsentligste er den daglige opmærksomhed og de åbne samtaler om tingene. 

For arrangementer, hvor deltagerne er over 18 år gælder det, at disse samværsregler er vejledende. De skal fungere som pejlemærker, men kan tilpasses på baggrund af deltagernes alder

Samværsreglerne er lavet for at forebygge ethvert overgreb på børn og unge. Herunder selvfølgelig seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den enkelte deltager og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra person til person. Ved at holde drenge/mænd og piger/kvinder (herefter benævnt 'drenge og piger') adskilt ved badning, omklædning og overnatning forebygger man også, at nogle forgriber sig på andre. Det gælder både ledere over for deltagere og deltagere over for deltagere.

Endelig er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en leder. Og derfor skal ledere i FDF Sunds undgå at komme i situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke eller misforståelser.

Det undgår de blandt andet ved at være rollemodeller for deltagerne og ved altid at kunne stå inde for deres opførsel og deres handlinger. Og ved eksempelvis altid at være to ledere til stede i situationer, der kræver særlig fysisk kontakt mellem deltager og leder. Samtidig er alle ledere forpligtiget til at reagere, hvis de mener, at en anden leder går over stregen.

Samværsreglerne godkendes af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt.  

Sidst opdateret på ledermødet d. 1. november 2023 og endelig godkendt af bestyrelsen d. 6. november 2023. 

 

1. VI BEHANDLER HINANDEN ORDENLIGT

Vi omgås hinanden på en ordentlig måde, så børn, unge og ledere føler sig velkomne og trygge i kredsen. Vi respekterer hinanden og giver plads til vores forskellige evner, muligheder og baggrunde.

 

Vi behandler barnet/den unge/hjælpelederen med respekt for dennes integritet og er ærlige og tydelige i de signaler, vi sender verbalt og nonverbalt.

Det skal være rart og sjovt for alle børn og voksne at komme til FDF

2. VI BRUGER ET ORDENTLIGT, SOBERT OG RESPEKTFULDT SPROG

Ved alle møder, lejre og arrangementer bruger alle FDF’er, et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende, og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer.

Og alle skal være opmærksomme på, at ens bemærkninger kan blive modtaget anderledes, end de var tiltænkt. Det kan altså sagtens ske, at det, du siger, bliver opfattet stødende, nedsættende eller krænkende, selv om de ikke var tænkt sådan. Så overvej, hvordan dine bemærkninger bliver modtaget

Leder i FDF Sunds skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også lederne indbyrdes.

3.  SOVEFORHOLD

I forbindelse med FDF Sunds arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Og det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.
På samme måde skal ledere og deltagere som udgangspunkt sove hver for sig.

Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt deltager-/lederopdelt overnatning. Her er det lederens pligt, at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

Er der medlemmer i kredsen som identificerer sig som andet end biologisk køn aftales der en konkret løsning i samarbejde med den unge og eventuelt dennes forældre. Der skal være en dialog mellem de involverede, ikke i flok men hver for sig.

4. TOILET- OG BADEFORHOLD

I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som skal overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der er stor forskel på den enkeltes grænser, og at det er hensynet til 'den svageste', der tæller højest.
Derfor skal der, så vidt det er muligt være adskilte toiletforhold og altid adskilt badeforhold for drenge og piger på alle FDF Sunds lejre og arrangementer.

Desuden bader ledere aldrig sammen med deltagere af modsatte køn, ligesom ledere kun må bade sammen med deltagere (af samme køn), hvis der er mere end én leder til stede.

Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.

Er der medlemmer i kredsen som identificerer sig som andet end biologisk køn aftales der en konkret løsning i samarbejde med den unge og eventuelt dennes forældre. Der skal være en dialog mellem de involverede, ikke i flok men hver for sig.

5. SAMMENSÆTNING AF LEDERE

FDF Sunds tilstræber, at der både er mandlige og kvindelige ledere i alle grupper. Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor en FDF’er bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en leder af eget køn for at snakke fortroligt.

Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at en årgang bliver til noget. 

Hvis der på en årgang kun er ledere af det ene køn, er det vigtigt, at der tages hensyn til deltagerne af det køn, der ikke er repræsenteret i lederflokken, og at der laves de nødvendige aftaler m.h.t. weekendture m.v.

6. BØRNEATTESTER

Der skal indhentes børneattest på alle ledere over 15 år. Dette registreres i FDF ’s medlemssystem.

Det er kredslederens ansvar, at der er indhentet børneattester på alle ledere.

7. ALKOHOL POLITIK

·      Ledere drikker ikke alkohol i forbindelse med møder, arrangementer, ture og lejre, hvor der er børn med som deltagere.

·      Ved enkelte lejligheder, som f.eks. lederhygge efter børnenes sengetid på lejre, kan der serveres en genstand til natmaden. Det skal sikres, at der altid er voksne med nul-promille, der kan køre ved akut behov.

·      Vi er aldrig påvirket af euforisende stoffer.

8. RYGEPOLITIK

Det er målet med FDF Sunds rygepolitik, at ingen deltagere eller ledere må udsættes for passiv rygning mod deres vilje til møder, lejre eller arrangementer.

For at nå målet kræves det, at alle skal kunne bevæge sig frit på FDF Sunds områder og lejre uden at blive generet af rygning. Det betyder følgende:

1. Der må ikke ryges, snus og dampes indendørs i nogen af FDF Sunds lokaler.
Denne regel er gældende uanset, hvad lokalerne anvendes til.

2. Der må ikke ryges, snus og dampes i forbindelse med arbejde med børn og unge – heller ikke i det fri.
Ledere, der arbejder med børn og unge, fungerer som forbilleder. Rygning i samvær med børn og unge er derfor ikke tilladt.

3. Det er et ledelsesansvar, at rygepolitikken overholdes.
Alle ledere har ansvaret for at de gældende regler overholdes. Lederne har derfor pligt til at skride ind overfor ledere, deltagere og forældre der ikke overholder ovenstående.

I Spunk er området foran indgangen altid røgfrit område. Rygning kan foregå enten ved gavlene eller ved udestuen, såfremt der ikke er børn til stede. 

9. MOBILPOLITIK

Mobiltelefonen er velkommen til FDF. Den skal bare være på lydløs under aktiviteterne. Er man som leder, af gode grunde nødt til at svare på et opkald, bør man ”gå væk” så det ikke virker generende.

Som forældre er det naturligvis jeres ansvar at sætte frihedsgrænsen for jeres barn. Det er familiens ”spilleregler”. Men når I overlader ansvaret for jeres barn til os i FDF på mødeaftener, ture og lejre lægger I dette ansvar over til os ledere.

FDF SUNDS spilleregler:
1) Hvis dit barn ringer dig op fra en tur eller lejr og fortæller dig, at der er problemer.
2) Lyt til dit barn. Sig dernæst, at du ringer op til lederen.
3) Ring lederen op og drøft problemet og aftal, hvad der skal ske.

Regler for Puslinge og Tumlinge:

·         FDF Sunds anbefaler, at børn i den alder ikke medbringer mobiltelefoner på ture og lejre!

·         Hvis dit barn ikke er vant til at have en telefon, så er der ingen grund til at give det en med. Lederne har altid telefoner og dem kan børnene selvfølgelig låne, hvis der er brug for det.

·         Vælger I modsat, at barnet skal medbringe mobiltelefonen, skal telefonen sammen med sygesikringsbevis ved turen eller lejrens start afleveres til lederen, medmindre andet aftales mellem forældre og leder.

·         Vælger barnet på turen eller lejren at benytte mobiltelefonen, sker det ved en henvendelse til lederen. Men tal med dit barn om, hvordan den skal bruges når det er på lejr. Især vil vi gerne have, at du opfordrer dit barn til at fortælle en leder, hvis det ringer hjem—igen for at vi kan være i nærheden, hvis det bliver ked af det

 

·         Regler for Pilte, Væbnere og Seniorer:

·         Alle Pilte, Væbnere og Seniorer kan vælge at medbringe deres mobiltelefon.

·         Billeddeling af portrætterende billeder og video i særlige og ydmygende situationer er ulovlig (straffeloven § 264 d)
Denne oplysning kan oplyses ved passende lejlighed ved mødeaften eller lejre.

·         Alle ledere har fælles ansvar for at reagere på ovenstående. 

·         Men også her gælder FDF Sunds generelle spilleregler, som er angivet ovenfor!

            PS! FDF Sunds påtager sig ikke ansvaret for mobiltelefoner.

10. HJEMVE

Generelt prøver vi på lejren så vidt muligt at få børn med hjemve til at blive, så længe vi vurderer, de stadig kan få en god oplevelse af at være med. Hvis de er kede af det om aftenen, forsøger vi som udgangspunkt altid at overtale dem til at blive til dagen efter. Det gør vi for at give dem muligheden for at bestemme sig, mens de er friske, fremfor når de er trætte. Vores mål er altid at børnene skal have den bedst mulige lejroplevelse og vores erfaring siger os, at hjemve før sengetid ikke altid er lig med at barnet faktisk gerne vil hjem, når det om morgenen har det sjovt sammen med sine kammerater.

11. SOCIALE MEDIER

I FDF Sunds må ledere gerne være venner med FDFere gennem sociale medier som Facebook, Instagram eller lign. På Facebook opfordrer vi til, at man opretter alle yngre FDFere i en gruppe, som kun kan se et udvalgt udsnit af ens profil.
Ledere inviterer ikke til en venneanmodning men må gerne acceptere en venneanmodning.

 

12. HVIS DU OBSERVERER, SKAL DU REAGERE.